Natació Bàsica 2019/20  
         
 

 

Normativa

.- Les inscripcions es faran directament a la consergeria del PAME des del mes de juliol fins al 13 de setembre de 2019.
.- La preinscripció s'ha de realitzar seleccionat dos dies i horaris .
.- Les places s'assignaran en funció del nivell de natació i del dia escollit.
.- Els horaris i dies que tinguin més inscrits que places es sortejaran.
.- La quota de l'activitat es podrà fer efectiva a les oficines del PAME o domiciliant el rebut, en un pagament únic, un cop s'hagin publicat les llistes d'admesos.
.- La inscripció es confirmarà amb les llistes d'admesos que es publicaran als taulers d'anuncis de les escoles i a la web:www.pame-ripollet.org.
.- Les notificacions de baixes s'hauran de realitzar al PAME. Les baixes que es produeixin un cop ha començat l'activitat no tindran cap devolució sobre l'import de la quota, a excepció de les baixes justificades amb un certificat mèdic, que es tornarà la part proporcional del curs des del moment de la notificació de la baixa.
.- Segons l'article 23 del Decret 193/87, Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, cap persona afectada de malatia susceptible de ser contagiosa podrà fer el curset de natació.
FULL D'INSCRIPCIÓ