Natació Bàsica 2020/2021  
         
 

 

Normativa

.- La inscripció es realizarà del 26 al 30 d'octubre, de dilluns a divendres, de 8 a 20h, a la consergeria de la piscina coberta.
.- Al formulari s'ha d'escollir una opció, assenyalant les caselles d'horari, tipus de curs i dia. Les places s'assignaran en funció del nivell de natació i del dia escollit.
.- En cas que se sobrepassin les places sol"licitades en algun grup, es farà un sorteig el dia 2 de novembre, a les oficines del Departament d'Esports.
.- El llistat definitiu es publicarà el dia 4 de novembre al web mnicipal ripollet.cat.
.- Els cursos començaran el dia 9 de novembre..
.- La gestió de la liquidació de la taxa es farà a través de l'Organisme de Gestió Tributària.
.- L'import es prorratejarà segons el mes d'inici del curs.
.- Les notificacions de baixes s'hauran de presentar al Departament d'Esports de l'Ajuntament de Ripollet. Les baixes que es produexin una vegada iniciada l'activtat no tindran cap devolució sobre l'import de la quota, a excepció de les baixes justifcades amb un certificat mèdic, des les quals es tornarà la part proporcional del curs des del moment de la notificació de la baixa.
FULL D'INSCRIPCIÓ